■ فیش پرینتر SEWOO LK-TL200

سیستم چاپ:حرارتی
عرض چاپ:80 میلیمتر
سرعت چاپ:250 میلیمتر در ثانیه
/fa/shop/detail2214/فیش-پرینتر-SEWOO-LK-TL200/
1394/05/28 3622

■ قیمت فروش زبرا zebra ZM600 300dpi

نوع دستگاه:چاپگر بارکد صنعتی
عرض چاپ:168 میلیمتر
کیفیت چاپ:300dpi
/fa/shop/detail2220/قیمت-فروش-زبرا-zebra-ZM600-300dpi/
1394/05/28 3750

■ لیبل پرینتر Axiom NB-410

وضوح چاپ :203dpi
سرعت چاپ :127mm/s
حافظه: 8mb/SD 16 mb
/fa/shop/detail7443/لیبل-پرینتر-Axiom-NB-410/
1395/10/15 2149

■ لیبل پرینتر آزمایشگاهی BIXOLON SLP-D220

نوع دستگاه:چاپگر بارکد آزمایشگاهی
عرض چاپ:60 میلیمتر
کیفیت چاپ:200dpi
/fa/shop/detail2225/لیبل-پرینتر-آزمایشگاهی-BIXOLON-SLP-D220/
1394/05/29 2119

■ لیبل پرینتر آزمایشگاهی TSC TDP-225

نوع دستگاه:چاپگر بارکد آزمایشگاهی
عرض چاپ:50 میلیمتر
کیفیت چاپ:200dpi
/fa/shop/detail2224/لیبل-پرینتر-آزمایشگاهی-TSC-TDP-225/
1394/05/29 3212

■ لیبل پرینتر حرارتی RONGTA -RP80

نوع دستگاه:چاپگر بارکد رومیزی
عرض چاپ:80 میلیمتر
کیفیت چاپ:203dpi
/fa/shop/detail6378/لیبل-پرینتر-حرارتی-RONGTA--RP80/
1394/12/12 3089

■ لیبل پرینتر رومیزی BIXOLON SLP-TX400

نوع دستگاه:چاپگر بارکد رومیزی
عرض چاپ:104 میلیمتر
کیفیت چاپ:200dpi
/fa/shop/detail7505/لیبل-پرینتر-رومیزی-BIXOLON-SLP-TX400/
1396/08/14 1123

■ لیبل پرینتر رومیزی XPRINTER XP-H500B

نوع دستگاه: لیبل پرینتر رومیزی
عرض چاپ :108 میلیمتر
کیفیت چاپ :203dpi
/fa/shop/detail7490/لیبل-پرینتر-رومیزی-XPRINTER-XP-H500B/
1396/05/21 1139

■ لیبل پرینتر رومیزی BEIYANG BTP-2300E

نوع دستگاه:چاپگر بارکد رومیزی
عرض چاپ:106 میلیمتر
کیفیت چاپ:203dpi
/fa/shop/detail6376/لیبل-پرینتر-رومیزی-BEIYANG-BTP-2300E/
1394/12/08 2105

■ لیبل پرینتر رومیزی BEIYANG BTP-3200E

نوع دستگاه:چاپگر بارکد رومیزی
عرض چاپ:104 میلیمتر
کیفیت چاپ:203dpi
/fa/shop/detail6377/لیبل-پرینتر-رومیزی-BEIYANG-BTP-3200E/
1394/12/09 1532

■ لیبل پرینتر رومیزی BIXOLON SLP-T403

نوع دستگاه:چاپگر بارکد رومیزی
عرض چاپ:110 میلیمتر
کیفیت چاپ:300dpi
/fa/shop/detail2184/لیبل-پرینتر-رومیزی-BIXOLON-SLP-T403/
1394/04/08 4667

■ لیبل پرینتر رومیزی GK888t

نوع دستگاه:چاپگر بارکد رومیزی
عرض چاپ:104 میلیمتر
کیفیت چاپ:200dpi
/fa/shop/detail2189/لیبل-پرینتر-رومیزی-GK888t/
1394/04/09 4359

■ لیبل پرینتر رومیزی GODEX EZ1100PLUS

نوع دستگاه:چاپگر بارکد رومیزی
عرض چاپ:108 میلیمتر
کیفیت چاپ:200dpi
/fa/shop/detail2210/لیبل-پرینتر-رومیزی-GODEX-EZ1100PLUS/
1394/05/28 4485

■ لیبل پرینتر رومیزی GODEX G500

نوع دستگاه:چاپگر بارکد رومیزی
عرض چاپ:108 میلیمتر
کیفیت چاپ:203dpi
/fa/shop/detail2185/لیبل-پرینتر-رومیزی-GODEX-G500/
1394/04/08 4240

■ لیبل پرینتر رومیزی POSTEK Q8

نوع دستگاه:چاپگر بارکد رومیزی
عرض چاپ:104 میلیمتر
کیفیت چاپ:200dpi
/fa/shop/detail2212/لیبل-پرینتر-رومیزی-POSTEK-Q8/
1394/05/28 3910

■ لیبل پرینتر رومیزی TSC TA200

نوع دستگاه:چاپگر بارکد رومیزی
عرض چاپ:108 میلیمتر
کیفیت چاپ:200dpi
/fa/shop/detail2211/لیبل-پرینتر-رومیزی-TSC-TA200/
1394/05/28 2042

■ لیبل پرینتر رومیزی TSC TTP-244PRO

نوع دستگاه:چاپگر بارکد رومیزی
عرض چاپ:110 میلیمتر
کیفیت چاپ:203dpi
/fa/shop/detail2188/لیبل-پرینتر-رومیزی-TSC-TTP-244PRO/
1394/04/09 5724

■ لیبل پرینتر رومیزی WINCODE C343C

نوع دستگاه:چاپگر بارکد رومیزی
عرض چاپ:108 میلیمتر
کیفیت چاپ:300dpi
/fa/shop/detail7510/لیبل-پرینتر-رومیزی-WINCODE-C343C/
1397/01/22 969

■ لیبل پرینتر رومیزی ZEBRA GC420t

نوع دستگاه:چاپگر بارکد رومیزی
عرض چاپ:104 میلیمتر
کیفیت چاپ:200dpi
/fa/shop/detail2187/لیبل-پرینتر-رومیزی-ZEBRA-GC420t/
1394/04/08 4207

■ لیبل پرینتر رومیزیBIXOLON SLP-TX403

نوع دستگاه:چاپگر بارکد رومیزی
عرض چاپ:104 میلیمتر
کیفیت چاپ:300dpi
/fa/shop/detail7506/لیبل-پرینتر-رومیزیBIXOLON-SLP-TX403/
1396/08/14 1231
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021